zomer

Opinie

Het bestuur heeft kennis genomen van het ingezonden stuk d.d. 24-3-2014 van de heer Lodi (zie hieronder). Naar aanleiding hiervan hebben wij aanvullend onderzoek gedaan en komen tot het volgende:

  • Naar aanleiding van de ALV vergadering van maandag 24 maart, heeft het bestuur de aanwezige buurtbewoners onderstaande brief gestuurd.
  • Van enkele buurtbewoners is de mail als onbestelbaar retour gekomen. Misschien lag het aan een volle mailbox of een onduidelijk opgegeven mailadres.
  • Door de plaatsing van de brief op de website zijn alle buurtbewoners op de hoogte van de verdere procedure betreffende het bestemmingsplan.

Beste ALV bezoekers, beste buurtbewoners,

Op de laatste ALV vergadering van maandag 24 maart 2014 is gesproken over het nieuwe bestemmingsplan Oranjebuurt – Noorderplantsoenbuurt. Er zijn vele vragen gesteld en daar hebben we zo goed mogelijk antwoord op gegeven.

Op één punt, de procedure, hebben we jullie niet goed geïnformeerd. Eén van de aanwezigen heeft na de vergadering contact gezocht met de verantwoordelijke ambtenaar. Deze ambtenaar heeft ons gebeld en geïnformeerd over de procedure.

Voorontwerp
Tijdens de ALV vergadering was niet duidelijk dat het in deze fase om het zogenaamde “Voorontwerp” gaat. De bezwaarprocedure daarvan is eind februari geëindigd. De opmerkingen worden nu verwerkt in het “Ontwerp-bestemmingsplan” en gaat dan naar het College.

Tervisielegging
Als het Ontwerp-bestemmingsplan door het College van B&W akkoord is volgt de tervisielegging. Vermoedelijk in mei van dit jaar. B&W maakt dit als volgt bekend:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan Oranjebuurt-Noorderplantsoenbuurt’, met de daarop betrekking hebbende stukken, vermoedelijk ergens in mei gedurende zes weken ter inzage ligt bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Exemplaren van het ontwerp-bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Het ontwerp-bestemmingsplan wijkt op enkele onderdelen af van het voorontwerp, dat voor inspraak ter inzage heeft gelegen.

U kunt het ontwerp-bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan. Door te zoeken op ‘bestemmingsplan ’ komt u bij de pdf-bestanden van het plan (‘papieren versie’). U kunt ook doorklikken naar de interactieve bestemmingsplannenkaart. Deze kaart vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De digitale planbestanden zijn te vinden op gemeente.groningen.nl/ro-online/plannen.

Vanaf de startdatum van de terinzagelegging kan iedereen gedurende 6 weken naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de afdeling Juridische Zaken, Parkeren en Vastgoed, postbus 7081, 9701 JB Groningen. Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met de afdeling Juridische Zaken, Parkeren en Vastgoed, tel. (050) 367 83 40.

U kunt ook online een zienswijze indienen. Dat kan via de gemeentelijke website gemeen-te.groningen.nl/bestemmingsplan. U vindt daar een formulier waarin u uw adresgegevens en uw zienswijze kunt invullen. Dat formulier kunt u dan digitaal verzenden naar de gemeente. U krijgt een bevestiging van ontvangst.

Belangrijk is het feit dat bij aanvang van de tervisielegging alle bouwaanvragen aangehouden worden tot na vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan. Hier kan alleen in extreme omstandigheden van afgeweken worden.

Gemeenteraad
Na de tervisielegging wordt het plan aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. Tijdens de behandeling door de gemeenteraad is het mogelijk om in te spreken. Dit zal na de zomer zijn.

Raad van State
Vervolgens is beroep mogelijk bij de Raad van State door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend.

26 maart 2014, Bestuur Noorderplantsoenbuurt

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW