zomer

Buurtnieuws

jaarrekening balanscartoon: Gabor Lodi

Dankzij hogere advertentie-inkomsten, lage ALV-kosten (bestuursleden zetten zelf koffie en thee en nemen alles zelf mee) en een terugbetaling door de Groenste Buurt van voorgeschoten kosten (zie Bijzondere baten) sluiten we 2015 af met een positief resultaat van 1.920 euro. Wel zijn nog niet alle advertentieopbrengsten binnen en waarschijnlijk besluit de gemeente niet het volledige restant (25 % = 1.710,75 euro) van de toegezegde subsidie uit te keren, omdat onze kosten lager zijn dan de toegekende subsidie. Zo dragen we ook een beetje bij aan de gemeentebezuinigingen. Het positieve resultaat zal dus waarschijnlijk nog worden bijgesteld. 

                                                                                           

 

 

Voor het eerst is in 2015 het voor het volleybaltoernooi gereserveerde bedrag uitgekeerd, omdat de organisatie geld te kort kwam en er binnenkort nieuwe netten nodig zijn. De voorraad boekjes, die nog op de balans stonden zijn afgeboekt, omdat ze weinig tot geen geldelijke waarde meer vertegenwoordigen.

Vragen zal ik met alle plezier op de volgende ALV van 13 april beantwoorden. De kascommissie heeft de administratie gecontroleerd en in orde bevonden.

Suze van Leeuwen

 

Financieel overzicht 2015          
             
BATEN Real. 14 Begr. 15 Real. 15 Progn. 15    
Struct. subsidie OCSW 6.723,00 6.975,00 6.843,00 6843    
Overige subsidie 0,00 0,00 0,00 0    
Subsidies totaal 6.723,00 6.975,00 6.843,00 6843    
             
Advertenties buurtkrant/site 2.515,00 2.250,00 2.593,50 2594    
Overige inkomsten 0,00 0,00 0,00      
Rente 174,12 25,00 5,16 5    
Bijzondere baten 0,00 0,00 583,83 584    
Overige baten totaal 2.689,12 2.275,00 3.182,49 3183    
             
Baten totaal 9.412,12 9.250,00 10.025,49 10025    
             
LASTEN            
Buurtkrant 6.426,46 6.350,00 6.105,83 6105    
Informatie 94,38 175,00 0,00 0    
Website 478,56 320,00 303,11 303    
Communicatie totaal 6.999,40 6.845,00 6.408,94 6408    
             
Ledenvergaderingen 299,25 500,00 213,65 214    
Bestuursvergaderingen/kosten 33,79 100,00 41,00 41    
Meningsvorming 27,19 150,00 0,00 0    
Volleybaltoernooi 0,00 125,00 125,00 125    
Nieuwjaarsborrel 65,30 125,00 195,15 195    
Meningsvorm. Wonen en leven 0,00 0,00 174,72 175    
Meningsvorm. parkeren 0,00 0,00 16,00 16    
Groenste Buurt 403,33 0,00 27,75 28    
Overige activering 161,52 200,00 97,50 97    
Activering totaal 990,38 1.200,00 890,77 891    
             
Vrijwilligers 215,94 300,00 196,45 196    
Bankkosten 95,68 125,00 101,66 102    
Overige algemene kosten 289,95 450,00 235,50 235    
Afschrijving voorraad 0,00 0,00 272,08 272    
Onvoorzien 182,50 300,00 0,00 0    
Algemene kosten tot. 784,07 1.175,00 805,69 805    
             
Lasten totaal 8.773,85 9.220,00 8.105,40 8104    
             
RESULTAAT 638,27 30,00 1.920,09 1921    
             
BALANS PER 31-12- 2015 2014     2015 2014
Voorraad boekjes 0,00 99,36   Beginvermogen 9.195,41 8.557,14
Voorraad buurtvisie 0,00 172,72   Resultaat 1.920,09 638,27
Voorraad 0,00 272,08   Eindvermogen 11.115,50 9.195,41
Gefact. Advertenties '15 1.106,00 0,00        
Te fact. advertenties '15 0,00 0,00        
Gefact. advertenties '14 0,00 1.957,00        
Te ontv. subs. gem. '15 1.710,75 0,00        
Te ontv. subs. gem. '14 0,00 1.491,75        
Te ontvangen posten 0,00 0,00        
Vorderingen 2.816,75 3.448,75        
Rekening-courant 3.423,62 2.141,61   Nog te ontvangen facturen 1.530,03 1.667,03
Spaarrekening 6.405,16 5.000,00   Vooruitontvangen bedragen -11,00 0,00
Kas 0,00 0,00   Kortlopende schulden 1.519,03 1.667,03
             
Liquide middelen 9.828,78 7.141,61        
Totaal 12.645,53 10.862,44   Totaal 12.634,53 10.862,44

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW